معبد Ryokei-ji - محافظة Fukui / مدرسة Shinshu Izumo Road

Shinshu Izumo Road School Ryokeji Temple

هاتف: